Serdecznie zapraszamy na spotkanie, którego tematem będzie działalność koalicji na rzecz wzmocnienia NGO w powiecie grodziskim. Porozmawiamy o możliwościach współpracy, potencjale, który mamy, możliwościach, ale też potrzebach, problemach, pomysłach i możliwych rozwiązaniach.

To już drugie spotkania dotyczące pracy koalicji. Ci, którzy nie byli na pierwszym spotkaniu, będą mieli możliwość zapoznania się informacjami o naszej idei. Na spotkaniu przedstawione będą też terminy szkoleń, które pomogą w działaniach oranizacji.

Sredecznie zapraszamy

Spotkanie odbędzie się 27 września o godz 18.30 w sali konferencyjnej Centrum Kultury.

Prosimy o potwerdzenie przybycia na adres: owczarek@europaimy.org

Działasz społecznie? Myślisz o założeniu stowarzyszenia, fundacji czy klubu? Potrzebujesz wsparcia w rozwoju swojej organizacji? Chcesz być wolontariuszem lub szukasz wolontariuszy? Zapraszamy do odwiedzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, w ramach którego bezpłatnie udzielamy wsparcia.

W powiecie grodziskim zarejestrowanych jest blisko 180 organizacji pozarządowych z czego zaledwie 25% prowadzi w miarę stałą działalność. Większość z nich to małe organizacje, nie zatrudniające pracowników, posiadające niewielki budżet. Często mają trudności ze zdobyciem funduszy i finansowaniem kosztów organizacyjnych. Ich działalność opiera się na społecznej pracy.  Powoduje to że bez impulsu zewnętrznego trudno im pozyskać środki na działalność. Brak podstawowej infrastruktury ogranicza im  możliwości rozwoju. Większość nie ma dostępu (lub nie wie jak szukać) informacji na temat przedsięwzięć z terenie powiatu jak również nie bierze udziału w współtworzeniu i stanowieniu prawa i zasad współpracy z samorządem terytorialnym. Problemy te często wynikają z braku doświadczenia, braku kompetencji i  pracy w pojedynkę.  Mimo tych trudności nie brak w naszym powiecie osób z zapałem, liderów którzy w wielką ochotą i poświęceniem chcą działać dla swojego otoczenia.

Program SPOŁECZlink powstał aby wesprzeć organizacje i działających w nich ludzi w ich pasji. Organizowane przez Stowarzyszenie Europa i My spotkania dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych czyli zwykłych obywateli zainteresowanych pracą społeczną, mają na celu tworzenie wspólnego kierunku działań na terenie powiatu, wspierania się, szukania możliwości współpracy i tworzenia dobrych kontaktów z urzędami.

– Wsparcie i współpraca  lokalnych organizacji daje im siłę do działania, pozwala rozwijać skrzydła. – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenie Europa i My. – Wspólne planowanie strategiczne, tworzenie kierunków działań na terenie powiatu, wymiana doświadczeń, szukanie możliwości współpracy i tworzenia dobrych kontaktów z urzędami to ważne elementy programu SPOŁECZlink. Oferujemy szereg szkoleń i doradztwa, które mam nadzieję wpłynie na rozwój lokalnych inicjatyw obywatelskich, które dodatkowo wzmacniamy udzielaniem grantów i dotacji w ramach innych naszych programów jak Działaj Lokalnie czy FIO-Mazowsze Lokalnie.

Aby osiągnąć te cele funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców powiatu grodziskiego, w ramach którego zarówno przedstawiciele organizacji oraz grup nieformalnych mają bezpłatny dostęp do usług doradczych w zakresie funkcjonowania NGO i sektora obywatelskiego, w tym wolontariatu. Punkt jest otwarty 4 dni w tygodniu w charakterze zmianowym aby dostosować ofertę do możliwości czasowych lokalnych społeczników.

Ważnych elementem działania Grodziskiego Centrum Obywatelskiego jest cykl szkoleń zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, pozyskiwania środków, przygotowania i realizacji projektów, pracy w zespole, oraz planowania strategicznego a także współpracy z wolontariuszami i tworzenia partnerstw. Szkolenia mają formę warsztatów. Pierwsze szkolenia m.in. dot. aspektów prawnych i ochrony danych w organizacjach już za nami. Kolejne, takie jak „Delegowanie zadań w organizacjach pozarządowych” czy „Współpraca z mediami” przed nami. Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie www.grodzisk-ngo.pl oraz www.europaimy.org

Program SPOŁECZlink współfinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Po raz 5 wystartował konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi 261.000 zł. Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty.

Ważnym elementem projektów powinno być realizowanie działań wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – przedsiębiorców, samorządów i organizacji społecznych . Mikrodotacja w wysokości do 5 tyś zł. ma wesprzeć inicjatywy oddolnie i pomóc w mobilizacji lokalnej społeczności. – mówi Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My, koordynator programu – Chcemy pokazać że przy niewielkim wsparciu i wspólnej mobilizacji mieszkańcy nawet niewielkich miejscowości mają wpływ na swoje otoczenie.

Jakie projekty maja szanse na dofinansowanie?

Tak jak w poprzednich latach uruchomione są trzy ścieżki:

  • Inicjatywy oddolne – inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli, adekwatne, spójne działania projektowe prowadzące do dobra wspólnego oraz trwałość rezultatóPula dotacji: ok. 130.500 zł.
  • Wsparcie grup samopomocowych – projekty wspierające działania przeciw wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz z zakresu wyrównania szans. W tej ścieżce szanse maja projekty skierowane do osób chorych, z problemami natury psychicznej, społecznej lub do ich najbliższych, którzy razem z nimi borykają się z trudnościami. Wspierane będą działania niosące nową ofertę lub nowe działania. Nie będą wspierane typowe formy wsparcia wcześniej już stosowane. Pula dotacji: ok. 18.000 zł.
  • Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 30 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług. Pula dotacji: ok. 112.500 zł.

Co nowego?

Przez cztery lata działania programu adresowane były do wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. Mimo to są jeszcze gminy, w których nie dofinansowano żadnego projektu. W tym roku organizatorzy konkursu skupiają się na tych obszarach. Nazwano je białymi plamami. 25% środków chcą przekazać na dofinansowanie projektów z tych gminach.

– Dotarcie do środowisk gdzie nie złożono jeszcze żadnego wniosku lub nie dofinansowano do tej pory projektu i zaktywizowanie ich jest naszym głównym celem – mówi Hubert Pasiak, prezes Stowarzyszenia SOKIAL z Krzeska – Chcemy pomagać budować społeczeństwo obywatelskie, świadome sowich możliwości w każdej, nawet najmniejszej gminie. Temu działaniu mają służyć między innymi superwizje środowiskowe wspierające budowanie trwałych grup, mających siłę działać nie tylko w trakcje trwania programu FIO-ML ale również po jego zakończeniu.

Listę gmin do tej pory nie objętych wsparciem można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Jednak składać wnioski mogą grupy i organizacje ze wszystkich gmin województwa mazowieckiego – każdy ma szansę dostać mikrodotację.

Wnioski w konkursie można składać do 19 lipca 2018 roku.

FIO-Mazowsze Lokalnie to minimum formalności. Wniosek ma formę krótkiej fiszki i jest składany w formie elektronicznej. Ocena jest dwuetapowa. Realizatorzy są zapraszani na rozmowy z ekspertami, aby przedstawić swój pomysł na lokalne działanie czy rozwój swojej organizacji.

Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów. Pracy tej będą służyć inspiratoria , konsultacje i wspomniane wcześniej suprewizje środowiskowe.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Zapraszamy na spotkanie dot. współpracy lokalnych organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego.

W powiecie grodziskim jest zarejestrowanych ponad 210 organizacji. Mimo, że duża część z nich działa z mniejszą lub większą aktywnością, brakuje działań wspólnych. Nie wiele jest inicjatyw partnerskich, brakuje wspólnych projektów, mówienia jednym głosem. Liderzy nie znają się wzajemnie. Jako organizacja od lat wspierająca inicjatywy lokalne, NGO oraz obywatelskie grupy nieformalne, raz jeszcze chcemy spróbować zachęcić Państwa do współdziałania. Pierwsza próba miała miejsce 8 lat temu, kiedy finałem naszych działań był list intencyjny podpisany przez 22 stowarzyszenia i fundacje. Niestety zabrakło determinacji, środków i zewnętrznych okoliczności dla realizacji strategii, którą wtedy wypracowaliśmy i przyjęliśmy. Może teraz mniejszymi krokami zaczniemy zmierzać w kierunku współpracy.

Serdecznie zapraszamy na niezobowiązujące i nieformalne spotkanie, którego tematem będzie próba reaktywacji lokalnej koalicji na rzecz wzmocnienia NGO. Chcemy porozmawiać o możliwościach współpracy, potencjale który mamy, możliwościach, ale też potrzebach, problemach, pomysłach i możliwych rozwiązaniach.
Piątek, 29 czerwca 2018 roku, godz. 17:00 Pawilon Kultury przy ul. Westfala.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres stowarzyszenie(at)europaimy.org

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „SPOŁECZlink – Grodziskie Centrum Obywatelskie” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące wprowadzonego niedawno prawa ochrony danych osobowych. Wielu z nas zastanawia się co tak naprawdę zmieniło się dla organizacji po wprowadzeniu RODO?

spolecznik rodo2

Czy nowe przepisy regulujące ochronę danych osobowych  nas dotyczą? Czy musimy informować ludzi o tym co dzieje się z ich danymi osobowymi? Czy działamy zgodnie z prawem? Czy istnieje realna groźba kar finansowych za nieprzestrzeganie tych praw.

Na te i inne pytania odpowie nasz ekspert. Ewa Rybus-Tołłoczko jest administratywista, szkoli przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych i zmian w prawie. Od 7 lat pracuje w sektorze pozarządowym, gdzie zarządza własną organizacją. Jest związana z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego i Fundacją KSK. Pozyskuje środki na działalność organizacji pozarządowych. Jest inspektorem Ochrony Danych w organizacjach i firmach.

Szkolenie jest elementem programu SPOŁECZlink  w trakcje którego  zorganizujemy cykl spotkań i warsztatów na ważne dla organizacji  pozarządowych tematy.

Zapraszamy na pierwsze z nich,  które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 25 czerwca o godz. 16 w Centrum Informacji Turystycznej -Poczekalnia PKP w Grodzisku Mazowieckim

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24 czerwca na adres  owczarek@europaimy.org

Szkolenie jest bezpłatne

Trwa konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Tegoroczny budżet konkursu na dotacje  wyniosi 55 000 tys. zł, a każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może ubiegać się o dotację maksymalnie 6.000 zł. Na wnioski czekamy do 2 czerwca 2018 roku.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) oraz grup nieformalnych, które mają swoją siedzibę i planują realizować swoje projekty na terenie powiatu grodziskiego (w gminach: Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola).

Na jakie projekty czekamy?

Dofinansowanie mogą uzyskać te projekty, które angażują mieszkańców do wspólnych działań, stanowią atrakcyjną ofertę dla różnych grup wiekowych, integrują społeczność i przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. Celem konkursu jest bowiem wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie robić coś ważnego dla swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących. Osoby, które dostrzegają w swoim otoczeniu jakiś problem, albo możliwość rozwoju dobra wspólnego i chcą się ubiegać o dofinansowanie planowanych działań muszą tylko wypełnić wniosek o dotację za pośrednictwem generatora wniosków.

W tegorocznym konkursie zachęcamy wnioskodawców „Działaj Lokalnie” do włączania się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. W imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce zachęcamy do uwzględnienia wydarzeń związanych z rocznicą odzyskania niepodległości w planowanych przez wnioskodawców projektach.

Przykładowe pomysły można znaleźć na stronie http://dzialajlokalnie.pl/projekty; Jest to baza projektów z 15 lat działania konkursu Działaj Lokalnie

Jak długo mogą trwać projekty?

Projekty zgłaszane do konkursu mogą obejmować maksymalnie 6-miesięczne działania w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018 r

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy wypełnić w specjalnie przygotowanym GENERATORZE WNIOSKÓW do 22 czerwca 2018 roku.

Masz ciekawy pomysł na projekt, ale trudności sprawia Ci wypełnienie dokumentacji konkursowej? Potrzebujesz konsultacji w zakresie planowanych działań? Zapraszamy na konsultacje. Wystarczy umówić się telefonicznie (725 022 233 lub 606 131 593) lub mailowo.: bartczak@europaimy.org„.

Życzymy wspaniałych pomysłów. 🙂

Wzór wniosku

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Regulamin konkursu